Regulamin

1 -Regulamin 

Artykuł 1 - Definicje  

Na potrzeby niniejszego regulaminu: 

 • Okres wycofania: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy;
 • Konsument: osoba fizyczna, która nie wykonuje zawodu lub działalności gospodarczej i zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość; 
 • Dzień: dzień kalendarzowy; 
 • Czas trwania transakcji: umowa zawierana na odległość odnosząca się do szeregu produktów i/lub usług, których obowiązek dostawy i/lub zakupu jest rozłożony w czasie; 
 • Trwały nośnik: wszelkie środki umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji skierowanych do niego osobiście w sposób umożliwiający przyszłe konsultacje i niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji; 
 • Prawo odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie odstąpienia od umowy; 
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy: wzór formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez przedsiębiorcę, który konsument może wypełnić, chcąc skorzystać z prawa do odstąpienia; 
 • Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom produkty i/lub usługi na odległość;
 • Umowa na odległość: umowa, na mocy której w ramach zorganizowanego przez przedsiębiorcę systemu sprzedaży na odległość produktów i/lub usług, do zawarcia umowy włącznie, wyłączne jest korzystanie z jednego lub kilku środków porozumiewania się na odległość; 
 • Technika komunikacji na odległość: oznacza, że ​​można użyć do zawarcia umowy, bez jednoczesnego przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu. 
 • Ogólne warunki: niniejsze Ogólne Warunki Przedsiębiorcy.  

Artykuł 2 – Tożsamość wykonawcy economic 

Treehouse
POBox 1067
1440 BB, Purmerend
Haga
Nederland 

info@wholecelium.com

Artykuł 3 - Stosowanie  

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy i zamówienia zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem. 
 2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszego regulaminu zostanie udostępniony konsumentowi. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że warunki można sprawdzić u operatora i zostaną przesłane konsumentowi na żądanie konsumenta tak szybko, jak to możliwe. 
 3. Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, to w przeciwieństwie do ustępu poprzedniego i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszego regulaminu może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł go łatwo przechowywać na trwały nośnik. Jeśli nie jest to racjonalnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, gdzie ogólne warunki można przeglądać drogą elektroniczną i że zostaną one przesłane drogą elektroniczną lub w inny sposób bezpłatnie na żądanie konsumenta.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają również zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktów lub usług, akapity drugi i trzeci mają zastosowanie przez analogię, a konsument może zawsze powołać się na obowiązujące postanowienie, które jest dla niego najkorzystniejsze w przypadku sprzeczności ogólne warunki. 
 5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków zostanie w dowolnym momencie całkowicie lub częściowo nieważne lub unieważnione, umowa i niniejsze warunki pozostaną w mocy, a dane postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, które zbliża treść oryginału jak najdokładniej we wzajemnych konsultacjach. 
 6. Sytuacje nieuregulowane w niniejszych ogólnych warunkach należy oceniać „w duchu” niniejszych ogólnych warunków. 
 7. Niepewności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub więcej postanowień naszych warunków należy interpretować „w duchu” niniejszych ogólnych warunków. 

Artykuł 4 - Oferta  

 1. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie. 
 2. Oferta nie jest wiążąca. Przedsiębiorca jest uprawniony do zmiany i modyfikacji oferty. 
 3. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeśli przedsiębiorca używa zdjęć, są one prawdziwą reprezentacją oferowanych produktów i / lub usług. Oczywiste błędy lub oczywiste błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy. 
 4. Wszystkie zdjęcia, specyfikacje i informacje zawarte w ofercie mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy. 
 5. Zdjęcia produktów są wierną reprezentacją oferowanych produktów. Przedsiębiorca nie może zagwarantować, że przedstawione kolory dokładnie odpowiadają rzeczywistym kolorom produktów.  
 6. Każda oferta zawiera takie informacje, że jest jasne dla konsumenta, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty. Dotyczy to w szczególności: 

-cena zawierająca podatki, ale NIE koszty dostawy;

 • wszelkie poniesione koszty wysyłki
 • sposób, w jaki umowa zostanie zawarta i jakie działania będą w tym celu niezbędne; 
 • czy ma zastosowanie prawo do odstąpienia od umowy; 
 • sposób płatności, dostawy i realizacji umowy; 
 • termin przyjęcia oferty lub termin, w którym przedsiębiorca gwarantuje cenę; 
 • czy umowa zostanie zarchiwizowana po jej zawarciu, a jeśli tak, to w jaki sposób konsument może się z tym zapoznać; 
 • sposób, w jaki konsument przed zawarciem umowy może sprawdzić podane przez niego w ramach umowy dane i w razie potrzeby je sprostować; 
 • wszelkie inne języki, w których oprócz angielskiego i holenderskiego może być zawarta umowa; 
 • kodeksy postępowania, którym podlega przedsiębiorca, oraz sposób, w jaki konsument może zapoznać się z tymi kodeksami postępowania drogą elektroniczną; i 
 • minimalny czas trwania umowy na odległość w przypadku transakcji typu endurance.  

Artykuł 5 – Umowa  

 1. Umowa, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty i spełnienia ustalonych warunków. 
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi przyjęcie oferty drogą elektroniczną. Dopóki otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę. 
 3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych oraz zapewnienia bezpiecznego środowiska internetowego. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa. 
 4. Przedsiębiorca może – w ramach prawnych – dowiedzieć się, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia operator ma uzasadnione podstawy, aby nie zawrzeć umowy, ma prawo odmówić realizacji zamówienia lub wniosku, podając przyczyny, lub dołączyć do realizacji specjalne warunki. 
 5. Przedsiębiorca dołączy do Towaru lub usługi następujące informacje w formie pisemnej lub w taki sposób, aby Konsument mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku: 
 • adres e-mail siedziby przedsiębiorcy, do którego konsument może zgłosić reklamację; 
 • warunki i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia lub wyraźne wskazanie wyłączenia prawa odstąpienia; 
 • informacje o istniejącym serwisie posprzedażowym; 
 • dane zawarte w art. 4 ust. C niniejszego regulaminu, chyba że przedsiębiorca przekazał konsumentowi te dane przed zawarciem umowy; 
 • wymagania dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa trwa dłużej niż rok lub jest zawarta na czas nieokreślony.  
 • W przypadku trwałej transakcji postanowienie poprzedniego paragrafu ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy. 
 • Każda umowa zawierana jest w warunkach zawieszających wystarczającej dostępności danych produktów.   

Artykuł 6 - Prawo do odstąpienia od umowy  

Po dostarczeniu produktów: 

 1. Kupując produkty konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny przez okres 14 dni. Okres namysłu rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego wcześniej przez konsumenta i ogłoszonego przedsiębiorcy. 
 2. W okresie refleksji konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci produkt z nienaruszonymi, nieotwartymi plombami. Jeżeli rzecz była używana/otwarta, przedsiębiorca nie może zaakceptować odstąpienia od umowy przez konsumenta ze względu na możliwość skażenia produktu. 
 3. Jeżeli konsument chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, jest zobowiązany poinformować przedsiębiorcę w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Konsument musi o tym poinformować za pomocą wzoru formularza. Po poinformowaniu przez konsumenta, że ​​chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi zwrócić produkt w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczone towary zostały zwrócone na czas, na przykład za pomocą dowodu wysyłki.  
 4. Jeżeli po upływie terminów, o których mowa w ust. 2 i 3, Klient nie poinformował, że chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy lub nie zwrócił towaru Przedsiębiorcy, sprzedaż jest faktem.  

W przypadku świadczenia usług: 

 1. W trakcie świadczenia usług konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny przez co najmniej 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy. 
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument zastosuje się do rozsądnych i jasnych instrukcji dostarczonych przez przedsiębiorcę w ofercie i / lub najpóźniej w momencie dostawy. 

Artykuł 7 – Koszty w przypadku unieważnienia  

 1. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, co najwyżej koszty zwrotu towaru ponosi on. 
 2. Jeżeli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy. Jest to uzależnione od warunku, że produkt został już odebrany przez sprzedawcę lub można przedstawić ostateczny dowód całkowitego zwrotu. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tej samej metody płatności, której użył konsument, chyba że konsument wyraźnie wyrazi zgodę na inny sposób płatności. 
 3. W przypadku uszkodzenia produktu na skutek nieostrożnego obchodzenia się przez samego konsumenta, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu. 
 4. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmniejszenie wartości produktu, jeśli przedsiębiorca nie dostarczył wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia, należy to zrobić przed zawarciem umowy kupna.   

Artykuł 8 – Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy  

 1. Przedsiębiorca może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w odniesieniu do produktów, o których mowa w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie zaznaczył to w ofercie, przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy. 
 2. Wyłączenie prawa odstąpienia jest możliwe tylko w przypadku produktów:  
 • które mają wyraźnie osobisty charakter; 
 • które ze względu na swój charakter nie podlegają zwrotowi; 
 • które mogą szybko się zepsuć lub starzeć; 
 • którego cena jest powiązana z wahaniami na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu; 
 • do produktów higienicznych, z których konsument złamał pieczęć.
 1. Wyłączenie prawa odstąpienia jest możliwe tylko w przypadku usług: 
 • których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;     

Artykuł 9 - Cena  

 1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie zostaną podwyższone, z wyjątkiem zmian cen spowodowanych zmianami stawek VAT. 
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu, po cenach zmiennych. Te wahania oraz fakt, że wszelkie podane ceny są cenami docelowymi, są wymienione w ofercie.  
 3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy od zawarcia umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów. 
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to przewidział i:  
 • wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów; lub 
 • konsument ma prawo odstąpić od umowy z dniem, w którym nastąpiła podwyżka ceny. 
 1. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT. 
 2. Wszystkie ceny podlegają błędom drukarskim i typograficznym. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki błędów drukarskich i składu. W przypadku błędów drukarskich i składu przedsiębiorca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu po niewłaściwej cenie.    

Artykuł 10 – Zgodność i gwarancja  

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi spełniają warunki umowy, specyfikacje podane w ofercie, uzasadnione wymagania niezawodności i/lub użyteczności oraz datę zawarcia umowy, obowiązujące przepisy prawne i/lub przepisy rządowe. Jeśli zostało to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytkowanie.
 2. Gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, producenta lub importera nie narusza praw i roszczeń, które konsument na podstawie umowy może dochodzić wobec przedsiębiorcy. 
 3. Wszelkie wady lub nieprawidłowo dostarczone produkty należy zgłosić przedsiębiorcy na piśmie w ciągu 14 dni od daty dostawy. Produkty muszą być zwrócone w oryginalnym opakowaniu iw nowym stanie. 
 4. Okres gwarancji przedsiębiorcy odpowiada okresowi gwarancji producenta. Jednak przedsiębiorca nigdy nie ponosi odpowiedzialności za ostateczną przydatność produktów do każdego indywidualnego zastosowania przez konsumenta, ani za jakiekolwiek porady dotyczące użytkowania lub stosowania produktów. 
 5. Gwarancja nie obowiązuje, jeżeli:  
 • Konsument sam naprawił i/lub przetworzył dostarczone produkty lub zlecił ich naprawę i/lub przetworzenie przez osoby trzecie; 
 • Dostarczone produkty zostały poddane działaniu nienormalnych warunków lub w inny sposób potraktowane niedbale lub wbrew instrukcjom przedsiębiorcy i/lub na opakowaniu; 
 • Wada jest w całości lub w części wynikiem przepisów, które rząd nałożył lub nałoży w odniesieniu do charakteru lub jakości użytych materiałów.    

Artykuł 11 - Dostawa i wykonanie 

 1. Przedsiębiorca dołoży największej możliwej staranności w przyjmowaniu i realizacji zamówień produktów oraz w ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał firmie. 
 3. Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 4 niniejszego artykułu, firma zrealizuje przyjęte zamówienia szybko, ale najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że konsument zgodził się na dłuższy termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub może zostać zrealizowane tylko częściowo, konsument otrzyma o tym powiadomienie najpóźniej 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsumentowi przysługuje prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy. Konsument nie ma prawa do odszkodowania.  
 4. Wszystkie terminy dostawy są orientacyjne. Konsument nie może wywodzić żadnych praw z żadnego z niniejszych warunków. Przekroczenie terminu nie uprawnia konsumenta do odszkodowania. 
 5. W przypadku rozwiązania zgodnie z ustępem C tego artykułu, przedsiębiorca zwróci kwotę zapłaconą przez konsumenta tak szybko, jak to możliwe, ale najpóźniej w ciągu 14 dni od rozwiązania. 
 6. Jeżeli dostarczenie zamówionego produktu okaże się niemożliwe, przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby udostępnić towar zastępczy. Najpóźniej w momencie dostawy zostanie jasno i zrozumiale stwierdzone, że zostanie dostarczony artykuł zastępczy. W przypadku przedmiotów zamiennych nie można wykluczyć prawa do odstąpienia od umowy. Koszty każdej przesyłki zwrotnej ponosi przedsiębiorca. 
 7. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostawy do konsumenta lub wcześniej wyznaczonego i zapowiedzianego przedstawiciela, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.  

Artykuł 12 – Transakcje czasowe: czas trwania, rozwiązanie i odnowienie 

Zakończenie  

 1. Konsument może zawrzeć umowę na czas nieokreślony, który rozciąga się na regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, rozwiązać w dowolnym momencie z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca. 
 2. Konsument może zawrzeć umowę na czas określony, który rozciąga się na regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w dowolnym momencie na koniec określonego okresu, z zastrzeżeniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia do jednego miesiąca. 
 3. Konsument może zawierać umowy, o których mowa w ustępach poprzedzających: 
 • wypowiedzieć w dowolnym momencie i nie ograniczać się do wypowiedzenia w określonym czasie lub w określonym czasie; 
 • przynajmniej wypowiedzieć je w taki sam sposób, w jaki zostały przez niego wprowadzone; 
 • zawsze wypowiedzieć z takim samym wypowiedzeniem, jakie przedsiębiorca sam sobie określił.

Odnowienie 

 1. Umowa zawarta na czas określony na regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług nie może być automatycznie przedłużana ani przedłużana na czas określony. 
 2. W przeciwieństwie do poprzedniego paragrafu, umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania codziennych wiadomości oraz tygodników i czasopism, może zostać automatycznie przedłużona na czas określony do trzech miesięcy, jeżeli konsument pod koniec przedłużenia może wypowiedzieć umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 3. Umowa na czas określony, która została zawarta w celu regularnego dostarczania produktów lub usług, może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może wypowiedzieć w dowolnym momencie za wypowiedzeniem do jednego miesiąca i za wypowiedzeniem do trzy miesiące, jeśli umowa ma na celu regularne, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie codziennych, wiadomości i tygodników oraz czasopism. 
 4. Umowa o ograniczonym czasie trwania na regularne dostarczanie dzienników, wiadomości oraz cotygodniowych gazet i czasopism (subskrypcja próbna lub wstępna) nie będzie automatycznie kontynuowana i wygasa automatycznie po zakończeniu okresu próbnego lub wprowadzającego. 

Czas trwania 

 1. Jeżeli umowa trwa dłużej niż jeden rok, po roku konsument może wypowiedzieć umowę w dowolnym momencie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, chyba że zasadność i uczciwość sprzeciwiają się rozwiązaniu przed upływem uzgodnionego okresu.   

Artykuł 13 - Płatność  

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, kwoty należne od konsumenta muszą zostać zapłacone w ciągu 7 dni roboczych po rozpoczęciu okresu refleksji, o którym mowa w art. 6 ust. A. W przypadku umowy o świadczenie usługi okres ten rozpoczyna się po otrzymał potwierdzenie zawarcia umowy. 
 2. Konsument ma obowiązek bezzwłocznego zgłaszania wszelkich nieścisłości w danych płatności podanych lub podanych przedsiębiorcy. 
 3. W przypadku braku płatności przez konsumenta przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, obciążyć konsumenta uzasadnionymi kosztami poniesionymi z góry.  

Artykuł 14 - Procedura reklamacyjna  

 1. Przedsiębiorca posiada odpowiednio nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamację zgodnie z tą procedurą reklamacyjną. 
 2. Reklamacje dotyczące realizacji umowy należy składać w ciągu 7 dni w pełni i wyraźnie opisane przedsiębiorcy, po stwierdzeniu przez konsumenta wad. 
 3. Reklamacje zgłoszone przedsiębiorcy zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni wiadomością odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi. 
 4. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozwiązana za obopólną zgodą, powstaje spór, który podlega rozstrzygnięciu sporu. 
 5. W przypadku reklamacji konsument powinien przede wszystkim zwrócić się do przedsiębiorcy. Jeśli sklep internetowy jest powiązany z Stichting WebwinkelKeur i reklamacje, których nie można rozwiązać we wzajemnych konsultacjach, konsument powinien zwrócić się do Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), który będzie pośredniczył bezpłatnie. Sprawdź, czy ten sklep internetowy ma aktualne członkostwo za pośrednictwem https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Jeśli rozwiązanie nie zostało jeszcze osiągnięte, konsument ma możliwość rozpatrzenia skargi przez niezależny organ arbitrażowy powołany przez Stichting WebwinkelKeur, decyzja jest wiążąca i zarówno przedsiębiorca, jak i konsument wyrażają zgodę na tę wiążącą decyzję. Zgłoszenie sporu do tego komitetu ds. sporów wiąże się z kosztami, które konsument musi ponieść do odpowiedniej komisji. Możliwe jest również składanie skarg za pośrednictwem europejskiej platformy ODR (http://ec.europa.eu/odr). 
 6. Reklamacja nie zawiesza obowiązków przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca wskaże inaczej na piśmie. 
 7. Jeżeli reklamacja zostanie uznana przez przedsiębiorcę za zasadną, przedsiębiorca według własnego uznania bezpłatnie wymieni lub naprawi dostarczone produkty.  

Artykuł 15 - Spory  

 1. Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Nawet jeśli konsument mieszka za granicą. 
 2. Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania.  

Artykuł 16 - Dodatkowe lub odmienne postanowienia 

Dodatkowe postanowienia lub postanowienia odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na szkodę konsumenta i muszą być zapisane w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być przez konsumenta przechowywane w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.

 

Dodatkowe szczegółowe warunki i postanowienia

Klient musi wyrazić zgodę na te 7 warunków podczas składania zamówienia:

a) Zamawianie odbywa się na własne ryzyko klienta. Wysyłamy na cały świat (do wielu krajów na świecie), ale nie jesteśmy w stanie śledzić każdego prawa (+ interpretacji) dotyczącego każdego z naszych produktów w każdym kraju. Klient zgadza się być odpowiedzialny za przestrzeganie prawa swojego kraju. Dlatego nabywca obiecuje w każdej sytuacji, że nie będzie wnosić żadnych roszczeń prawnych w stosunku do naszej strony internetowej, naszej firmy i osób pracujących dla naszej firmy.

b) Wholecelium gwarantuje, że wszystkie zamówienia, za które zapłacono, zostaną wysłane, zapakowane w przyzwoity i dyskretny sposób. Jednak Wholecelium nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane użytkowaniem, zamawianiu lub dostawą naszych artykułów do Ciebie lub przez Ciebie. Niestety przepisy celne lub pocztowe poza Holandią mogą przeszkadzać i spowodować, że Twoja przesyłka zostanie opóźniona o kilka dni lub w ogóle nie dotrze. Mamy jednak wysokie wskaźniki sukcesu wysyłki.

c) Klienci obiecują, że nie będą odsprzedawać naszych produktów w sposób komercyjny (legalny lub niezgodny z prawem).  celem gadżetów powinno być wyłącznie osobiste oświeceniei udostępniać znajomym (= dodane od marca 2015 r). Chyba że prowadzisz firmę z prawnym numerem podatkowym i identyfikatorem handlowym. Jeśli istnieje jakikolwiek powód, by sądzić, że źródło płatności / środków klienta pochodzi z oszukańczego pochodzenia lub miejsce przeznaczenia naszych produktów będzie inne niż opisane powyżej, doprowadzi to do odmowy usługi z naszej strony oraz zwrotu pieniędzy. 
Istnieje maksymalna ilość produktów na zamówienie i ilość, którą można zamówić w ciągu roku. Jeśli są zbyt obszerne, musielibyśmy poprosić o dowód. 

d) Wholecelium robi nie sprzedawać nieletnim ani dużym dzieciom. Ci, którzy składają zamówienie, muszą mieć ukończone 21 lat i być w stanie przeczytać i postępować zgodnie z naszymi instrukcjami. Składając zamówienie, klient oświadcza, że ​​jest pełnoletni. Jeśli mamy powód, by sądzić, że ten warunek nie jest spełniony, możemy poprosić o kopię dokumentu tożsamości.

e) Wysyłamy po otrzymaniu płatności. Wysyłamy kilka razy w tygodniu.

f) Produkty i usługi Wholecelium są dotyczy prawa holenderskiego.

g) Klient obiecuje przeczytać informacje o produkcie na naszej stronie internetowej (i gdzie indziej w sieci) przed złożeniem zamówienia oraz przed użyciem lub konsumpcją towarów. Wholecelium traktuje informowanie odwiedzających o swoich produktach jako jeden ze swoich głównych celów, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki lub szkody wyrządzone osobom lub towarom przez jakikolwiek produkt nabywcy naszych produktów. Poza korzyściami może istnieć potencjalne ryzyko związane z pobieraniem grzybów. W przypadku wątpliwości prosimy o wstrzymanie się. 
Chociaż coraz więcej osób (także w świecie akademickim) uważa, że ​​grzyby mogą przynieść korzyści dla czyjegoś życia, gdy są mądrze używane, nie jest to jeszcze w pełni akceptowany pogląd w głównym nurcie opieki zdrowotnej. Dlatego tak długo, jak nasze produkty są nadal „eksperymentalne”, Wholecelium nie przedstawia żadnych „oficjalnych” oświadczeń medycznych. 

2 - Legalność produktu

Prawo holenderskie

Wholecelium to legalna firma z numerem podatkowym i biurem, tak jak każda poważna firma. Jeśli złożysz zamówienie w naszym sklepie internetowym, oficjalna sprzedaż odbywa się w Holandii, ponieważ jest to kraj, w którym zarejestrowana jest firma. Musimy przestrzegać prawa holenderskiego, a prawo holenderskie będzie nas szanować. 

Legalność zestawu Magic Mushroom Grow Kit 

Sprzedaż zestawów do uprawy jest w 100% legalna. Nasze zestawy do uprawy nie zawierają psilocybiny. To nie są grzyby - to zarodniki i grzybnia. 

Legalność Magicznych Trufli

Magiczne trufle nie podlegają żadnemu prawu. Ich sprzedaż jest w 100% legalna. Dzieje się tak, ponieważ trufla różni się od grzyba i nie wspomniany na oficjalnej liście harmonogramów substancji kontrolowanych w holenderskiej ustawie o opium. Zatem zgodnie z prawem zabronione jest definiowanie trufli jako nielegalne. Zostało to wyraźnie potwierdzone przez holenderskiego ministra zdrowia w parlamencie w dniu 9 lutego 2009 r. 

Sclerotium Tampenensis lub magiczna trufla to podziemne podłoże grzyba Tampanensis. Sclerotium Tampenensis jest bezpłatnie dostępny w Holandii. W dniu 1 grudnia 2008 r. Nowy dekret ministerialny nakłada karę na halucynogenne grzyby w Holandii. Stało się tak przez wprowadzenie znacznej ilości określonych grzybów o nazwie w oficjalnych harmonogramach substancji kontrolowanych holenderskiej ustawy o opium. Jednym z tych nowo kontrolowanych grzybów jest Tampanensis. Jednak sama magiczna trufla nie jest grzybem. Jest to jedynie podziemne podłoże Tampanensis, z którego może wyrastać grzyb. Pogląd ten potwierdzają naukowcy tacy jak Thom Kuyper, profesor ekologii grzybowej i różnorodności na Uniwersytecie Wageningen. Truflę należy odróżnić od grzyba. Ponadto zasada legalności ma fundamentalne znaczenie dla prawa karnego. Ta zasada gwarantuje, że nic nie jest przestępstwem, chyba że jest to wyraźnie zabronione przez prawo. W konsekwencji sąd stosujący prawo karne nigdy nie interpretuje ekstensywnie przepisu karnego. To samo dotyczy trufli. Ponieważ trufla jest naukowo odróżniona od grzyba i nie jest wyraźnie wymieniona w oficjalnych wykazach substancji kontrolowanych holenderskiej ustawy o opium, zasada legalności zabrania definiowania ich jako nielegalnych. Stało się to 9 lutego 2009 r. Ponownie wyraźnie potwierdzone przez holenderskiego ministra zdrowia w parlamencie.

Prawo europejskie

Unijne prawo handlowe mówi, że jeśli produkt jest legalny w 1 kraju UE, to w rzeczywistości jest legalny we WSZYSTKICH krajach UE. Więc jeśli nasz typ produktu nie jest dozwolony przez twój rząd: zakaz w twoim kraju jest nielegalny, nie nasze produkty. Ta logika wynika z orzecznictwa, które relegalizowało absynt w UE. 

Nasze produkty są w 100% legalne w Holandii. Kontrola niestandardowa w krajach UE nie ma priorytetu w poszukiwaniu produktów grzybowych. Zagrożenia dla zdrowia grzybów są bardzo niskie w porównaniu z innymi narkotykami, takimi jak alkohol lub kokaina.

Umowy międzynarodowe 

Trufla lub Sclerotium Tampenensis nie jest pod kontrolą żadnej międzynarodowej konwencji, takiej jak Konwencja o substancjach psychotropowych z 1971 roku. Konwencja ta nigdy nie miała na celu narzucenia kontroli substancji biologicznych, z których można uzyskać substancje psychotropowe (Komentarz do Konwencji o substancjach psychotropowych, Wiedeń, 21 lutego 1971 r., ONZ, Nowy Jork, 1976 / CN / 7/589, rozdział Rezerwacje, art. 32 PSV (sub 5, s. 385) Podczas konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie przyjęcia protokołu w sprawie substancji psychotropowych omówiono substancje psychotropowe występujące w dużej różnorodności organizmów żywych, w tym grzyby, kaktusy , ryby i orzechy (dziesiąte posiedzenie plenarne w Wiedniu 2 lutego 1971 r., omawiające art. 6 Projektu konwencji, Records 1971, tom II, s. 38/39). Wszelkie próby kontrolowania tego mogą doprowadzić do wyginięcia i unicestwienia obecnie nieprzewidywalna różnorodność roślin i zwierząt i miałaby nieprzewidywalne konsekwencje dla przepisów dotyczących żywności. Autorzy Konwencji o substancjach psychotropowych przestrzegali przed tymi dokładnymi konsekwencjami 

Ta interpretacja Konwencji jest nadal popierana przez INCB. To jest Międzynarodowa Rada ds. Kontroli Środków Odurzających: strażnik polityki narkotykowej ONZ. Już 13 września 2001 r. Sekretarz van de INCB Herbert Schaepe napisał do holenderskiego starszego inspektora ds. Opieki zdrowotnej: Jak wiecie, grzyby zawierające powyższą substancję są zbierane i nadużywane ze względu na ich halucynogenne efekty. Zgodnie z prawem międzynarodowym żadne rośliny (materiał naturalny) zawierające psylocynę i psilocybinę nie są obecnie kontrolowane na podstawie Konwencji o substancjach psychotropowych z 1971 roku. W konsekwencji preparaty wykonane z tych roślin nie podlegają międzynarodowej kontroli, a zatem nie podlegają artykułów z 1971 roku Podsumowując; chociaż sama psylocyna i psylocybina są kontrolowane przez Konwencję, nie oznacza to, że rośliny zawierające te substancje z natury są również pod kontrolą Konwencji. 

Ta opinia INCB została potwierdzona w jej ostatnim raporcie z 2010 roku, w którym jest napisane: - chociaż niektóre aktywne substancje pobudzające lub halucynogenne zawarte w niektórych roślinach są kontrolowane na mocy Konwencji z 1971 roku, żadne rośliny nie są obecnie kontrolowane na podstawie tej Konwencji ani na podstawie Konwencja. Preparaty (np. Wywary do stosowania doustnego) sporządzone z roślin zawierających te substancje czynne również nie podlegają międzynarodowej kontroli. (-) Przykłady takich roślin lub materiału roślinnego obejmują magiczne grzyby (Psilocybe), które zawierają psilocybinę i psylocynę (Raport Międzynarodowej Komisji Kontroli Narkotyków za 1988, E / INCB / 2010/2010, opublikowany 1 marca 2, zalecenia 2011 i 284).

Sądy holenderskie odwołują się do konwencji w sprawie substancji psychotropowych w interpretacji holenderskiego ustawodawstwa. W rezultacie świeże grzyby nie były kontrolowane przez holenderską ustawę antynarkotykową aż do 1 grudnia 2008 r. W końcu do ukarania potrzebne były nowe przepisy krajowe. INCB wyraża ten sam pogląd w swoim raporcie z 2010 r., W którym zaleca państwom członkowskim, które mają problemy z osobami nadużywającymi materiał roślinny ze względu na zawarte w nim halucynogenne składniki, rozważenie kontrolowania takich roślin na szczeblu krajowym. Posiadanie takich roślin nie podlega karze, chyba że uprzednie prawo tak stanowi. Zasada legalności stanowi podstawowe prawo człowieka chronione przez konwencje międzynarodowe, które muszą być przestrzegane również przez państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Oznacza to, że grzyby halucynogenne są legalne, chyba że ustawodawcy lub sądy krajowe wyraźnie ich ukarały. To samo dotyczy trufli, które naukowo odróżniają się od grzybów. Przykład holenderski pokazuje, że objęcie określonego grzyba halucynogennego kontrolą ustawy o narkotykach nie oznacza, że ​​również podziemne podłoże tego grzyba, magiczna trufla, jest kontrolowane przez tę ustawę. Z tego powodu zaleca się uważne sprawdzanie w każdym kraju, w którym chcesz kupować, sprzedawać lub posiadać trufle, jeśli są one wyraźnie karane przez ustawodawstwo krajowe lub inne przepisy. Dopóki tak nie jest, należy zakładać, że można je swobodnie sprzedawać.
 

 

3 - Prywatność

Oświadczenie o ochronie prywatności 

O naszej polityce prywatności

Wholecelium bardzo dba o Twoją prywatność. Przetwarzamy wyłącznie dane, których potrzebujemy do (ulepszania) naszych usług i starannie przetwarzamy wszystkie zebrane informacje o Tobie i korzystaniu z naszych usług. Twoje dane nie są udostępniane podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania z serwisu oraz usług świadczonych przez Wholecelium. Data rozpoczęcia obowiązywania niniejszego regulaminu to 01 r., wraz z opublikowaniem nowej wersji ważność wszystkich poprzednich wersji zostaje anulowana. Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie informacje o Tobie są przez nas zbierane, do czego te dane są wykorzystywane, komu i na jakich warunkach te dane mogą być udostępniane stronom trzecim. Wyjaśnimy Ci również, w jaki sposób przechowujemy Twoje dane, w jaki sposób chronimy Twoje dane przed niewłaściwym wykorzystaniem oraz jakie masz prawa w odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazujesz.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z naszą osobą kontaktową ds. prywatności, dane kontaktowe znajdziesz na końcu naszej polityki prywatności.

O naszym przetwarzaniu danych

Poniżej możesz przeczytać, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane, gdzie je zapisujemy, jakich technik bezpieczeństwa używamy i dla kogo dane są widoczne.

Oprogramowanie sklepów internetowych

Mijn Webwinkel

Nasz sklep internetowy został opracowany przy użyciu oprogramowania MijnWebwinkel aka MyOnlineStore. Dane osobowe zbierane za pomocą naszej strony internetowej i usług są udostępniane MyOnlineStore. MyOnlineStore wymaga dostępu do tych danych, aby oferować (techniczne) wsparcie. Nie będą wykorzystywać tych danych do żadnych innych celów. MyOnlineStore ma obowiązek, na podstawie zawartej z nim umowy, do podjęcia niezbędnych środków ostrożności i środków bezpieczeństwa, jeśli chodzi o Twoje dane osobowe. MyOnlineStore wykorzystuje pliki cookie do zbierania informacji technicznych o korzystaniu z oprogramowania. Żadne dane osobowe nie są gromadzone i/lub przechowywane. MyOnlineStore zastrzega sobie prawo do wewnętrznego udostępniania zebranych danych w celu ulepszania własnych usług.

E-maile i listy mailingowe

Office365

W przypadku naszej zwykłej poczty biznesowej korzystamy z usług poczty e-mail Office365. Ta strona wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie lub uszkodzeniu Twoich danych. Office365 nie ma dostępu do naszej skrzynki pocztowej i traktujemy nasz ruch e-mailowy poufnie.

Procesory płatnicze

Pay.nl

Do zawierania i przetwarzania (części) naszych płatności w naszym sklepie internetowym korzystamy z dostawcy usług płatniczych Pay.nl. Pay.nl przetwarza Twoje imię i nazwisko, adres i informacje o miejscu zamieszkania. Przetwarzają również informacje dotyczące płatności, takie jak numer konta bankowego lub numer karty kredytowej. Pay.nl wdrożyło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych. Pay.nl zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Twoich danych osobowych (anonimowych) w celu dalszego

ulepszać swoje usługi i, w tym kontekście, udostępniać je stronom trzecim. W przypadku prośby o odroczoną płatność (kredyt) Pay.nl udostępni dane osobowe i dotyczące zamówienia odpowiedniemu dostawcy płatności. Wszystkie wyżej wymienione gwarancje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych mają również zastosowanie do wszelkich usług Pay.nl, które korzystają z usług osób trzecich. Pay.nl nie przechowuje Twoich danych dłużej niż w ratach dozwolonych przez odpowiednią podstawę prawną.

Transport i logistyka

PostNL

Jeśli złożysz u nas zamówienie, naszym obowiązkiem jest pomyślne dostarczenie zamówienia. Do dostawy korzystamy z usług PostNL. Aby dostawa zakończyła się sukcesem, ważne jest, abyśmy udostępnili Twoje imię i nazwisko, adres i dane zamieszkania w PostNL. PostNL wykorzystuje te informacje wyłącznie w celu realizacji umowy dostawy. W przypadku zatrudniania podwykonawców PostNL, udostępnią oni te informacje tym stronom.

Księgowość i księgowość

PieniądzePtak

Do prowadzenia księgowości, administracji i księgowości korzystamy z usług MoneyBird. Udostępniamy Twoje imię i nazwisko, adres, dane zamieszkania i ogólne dane dotyczące Twojego zamówienia/zakupu. Dane te służą do administrowania fakturami sprzedaży. Twoje dane osobowe są bezpiecznie przesyłane i przechowywane, MoneyBird wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą lub nieuprawnionym wykorzystaniem. MoneyBird jest zobowiązany do zachowania poufności i odpowiednio traktuje Twoje dane. MoneyBird nie wykorzystuje Twoich danych osobowych do innych celów niż opisane powyżej.

Cel przetwarzania danych

Ogólny cel przetwarzania danych

Używamy Twoich danych wyłącznie w celu świadczenia Ci naszych usług. Oznacza to, że cel przetwarzania tych danych pozostaje w bezpośrednim związku z powierzonym nam zleceniem lub zadaniem. Nie wykorzystujemy tych danych do (adresowanych) celów marketingowych. Jeśli udostępniasz nam informacje, a my wykorzystujemy te informacje, aby – nie na podstawie prośby – skontaktować się z Tobą w późniejszym czasie, najpierw poprosimy o wyraźną zgodę. Twoje dane nie są udostępniane podmiotom trzecim w żadnym innym celu niż wypełnienie obowiązków księgowych i administracyjnych. Wszystkie te strony trzecie są zobowiązane do zachowania poufności na podstawie umowy, którą z nimi zawarliśmy, przysięgi lub zobowiązania prawnego.

Dane zbierane automatycznie

Informacje gromadzone automatycznie przez naszą stronę internetową są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia i/lub dalszego ulepszania naszych usług. Informacje te (na przykład adres IP (zanonimizowany), przeglądarka internetowa i system operacyjny) nie są danymi osobowymi.

Współpraca w zakresie dochodzeń podatkowych i karnych

W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani przez rząd do zgodnego z prawem obowiązku udostępnienia Twoich danych w celu pomocy w dochodzeniu podatkowym lub karnym. W takich przypadkach jesteśmy zmuszeni do podporządkowania się i udzielenia pomocy, ale w oparciu o zgodne z prawem możliwości zaproponujemy sprzeciw.

Okresy przechowywania

Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo jesteś naszym klientem. Oznacza to, że utrzymujemy i przechowujemy Twój profil klienta, dopóki nie poinformujesz nas, że nie chcesz już korzystać z naszych usług. Taka wiadomość działa również jako

prośba o zapomnienie. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania faktur z Twoimi danymi (osobowymi) ze względu na odpowiednie obowiązki administracyjne, informacje te są bezpiecznie przechowywane tak długo, jak nie minął odpowiedni okres dla tych zobowiązań. Personel nie ma już dostępu do Twojego profilu klienta i wszelkich dokumentów sporządzonych w związku z Twoim przydziałem lub zadaniem.

Twoje prawa

Na podstawie obowiązującego prawa holenderskiego i europejskiego, jako strona dotycząca masz pewne prawa, jeśli chodzi o dane osobowe, które są przetwarzane przez nas lub w naszym imieniu. Poniżej możesz znaleźć wyjaśnienie tych praw oraz sposób, w jaki Ty, jako strona zainteresowana, możesz się na nie powoływać. Zasadniczo, aby zapobiec nadużyciom, wysyłamy faktury i kopie Twoich danych tylko na podane przez Ciebie adresy e-mail. Jeśli chcesz otrzymywać te dane na inny adres e-mail lub na przykład pocztą, poprosimy Cię o odpowiednią identyfikację. Prowadzimy administrację zakończonych żądań, w przypadku żądania bycia zapomnianym będziemy administrować zanonimizowanymi danymi. Otrzymujesz wszystkie faktury i kopie danych w plikach, które są ustrukturyzowane w formacie do odczytu maszynowego Na podstawie klasyfikacji danych, które stosujemy w naszym systemie. Przez cały czas zachowujesz prawo do złożenia skargi do Autoriteit Persoonsgegevens, jeśli podejrzewasz, że źle traktujemy lub wykorzystujemy Twoje dane osobowe.

Prawo do wglądu

W każdej chwili masz prawo wglądu do przetwarzanych przez nas danych, które mają związek lub mogą być z Tobą powiązane. Możesz poprosić o takie przeglądanie naszej osoby kontaktowej odpowiedzialnej za kwestie prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie zatwierdzona, wyślemy Ci na znany nam adres e-mail kopię wszystkich danych z dodatkowym przeglądem podmiotów przetwarzających, które zarządzają tymi danymi, podając również kategorie, w których przechowujemy te dane.

Prawo do sprostowania

W każdej chwili masz prawo do dostosowania przetwarzanych przez nas danych, które mają związek lub mogą być sprowadzone do Twojej osoby. Możesz poprosić o takie dostosowanie do naszej osoby kontaktowej odpowiedzialnej za kwestie prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie zaakceptowana, wyślemy Ci na znany nam adres e-mail potwierdzenie, że dane zostały skorygowane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

W każdej chwili zachowujesz prawo do ograniczenia przetwarzanych przez nas danych, które mają związek lub mogą być sprowadzone do Twojej osoby. Możesz poprosić o takie ograniczenie do naszej osoby kontaktowej odpowiedzialnej za kwestie prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie zaakceptowana, wyślemy Ci na znany nam adres e-mail potwierdzenie, że przetwarzanie Twoich danych jest ograniczone do czasu, gdy zdecydujesz się anulować to ograniczenie.

Prawo do przenoszenia

W każdej chwili masz prawo do żądania, aby przetwarzane przez nas dane, które mają związek lub mogą być sprowadzalne do Twojej osoby, zostały przetworzone przez wybrany przez nas podmiot trzeci. Możesz wysłać taką prośbę do naszej osoby kontaktowej odpowiedzialnej za kwestie prywatności. W ciągu 30 dni otrzymasz odpowiedź na swoją prośbę. Jeśli Twoja prośba zostanie zaakceptowana, wyślemy Ci na znany nam adres e-mail Twoje (osobiste) faktury lub kopie danych, które przetwarzaliśmy my lub strony trzecie w naszym imieniu. Jest bardzo prawdopodobne, że w takim przypadku nie będziemy już mogli oferować Ci naszych usług, ponieważ nie możemy już zagwarantować dotychczasowego bezpieczeństwa danych.

Prawo do sprzeciwu i inne prawa

W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez nas lub w naszym imieniu przez osoby trzecie. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych na czas rozpatrywania i rozpatrywania Twojego sprzeciwu. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu zwrócimy wszystkie faktury i/lub kopie danych osobowych, które my lub osoby trzecie w naszym imieniu przetwarzaliśmy do tego momentu, a następnie zaprzestaniemy ich przetwarzania. Zachowujesz również prawo do niepodlegania zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji lub profilowaniu. Przetwarzamy Twoje dane w taki sposób, aby to prawo nie miało zastosowania. Jeśli uważasz, że to prawo ma zastosowanie, prosimy o skontaktowanie się z naszym kontaktem odpowiedzialnym za kwestie prywatności.

Zmiany w polityce prywatności

Przez cały czas zachowujemy prawo do zmiany naszej polityki prywatności. Ta strona jednak zawsze wyświetla najnowszą wersję naszej polityki prywatności. Jeśli nowa polityka prywatności będzie miała wpływ na sposób, w jaki przetwarzamy ostatnio zebrane dane dotyczące Twojej osoby, poinformujemy Cię o tym za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Dane firmy: Domek na drzewie

POBox 1067

1440 BB, Purmerend

Holandia 

info@wholecelium.com

 

ZAMÓWIENIE

płatność, wysyłka, legalne

INSTRUKCJE

jak używać

PSILOPEDIA

Otwórz swój umysł